شرایط نگهداری از پایه سلفی مونو پاد | فروشگاه اینترنتی مونو پاد mono pad

شرایط نگهداری از پایه سلفی مونو پاد

شرایط نگهداری از پایه سلفی مونوپاد :

پایخ سلفی مونوپاد در برابر ضربه و افتادن محافظت گردد .

در صورت عدم استفاده حتما پایخ سلفی مونوپاد را خاموش نمایید.

در استفاده از گیره پایخ سلفی مونوپاد به ابعاد و اندازه دستگاه مورد استفاده برای عکاسی توجه گردد.